Dewan Pengurus Jepang/ DPJ

Nama Jabatan
FUMIHITO YOSHITSUGU  Koordinator 
 TAKASHI OKADA 
 Anggota
AI MATSHUSHITA
 Anggota